Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Algemene voorwaarden kredietovereenkomst

Deze algemene voorwaarden (de “AVW”) zijn van toepassing op de tussen de Geldnemer en Spotcap Netherlands B.V., Sarphatikade 14, 1017 WV Amsterdam (“Spotcap”) gesloten Kredietovereenkomst (de “Overeenkomst”).

1. Goedkeuring van de lening

Indien Spotcap de kredietaanvraag van de geldnemer goedkeurt, wordt de goedkeuring bevestigd en vindt daadwerkelijke uitkering van het leenbedrag plaats op voorwaarde dat:

– Spotcap heeft vastgesteld dat de verstrekte informatie niet onjuist of op enig punt onvolledig is (indien Spotcap zulks wel constateert, is deze Overeenkomst nietig en kan dit eventueel gemeld worden aan kredietinformatiebureaus of fraudebestrijdingsdiensten);

– Spotcap uw kredietinformatie en de overige verstrekte gegevens heeft gecontroleerd ter beoordeling van uw kredietwaardigheid.

2. Kredietlimiet

In de Overeenkomst staat de kredietlimiet vermeld die Spotcap aanvankelijk heeft toegezegd. De Geldnemer kan bedragen lenen tot maximaal de kredietlimiet. Indien de Geldnemer meer wilt lenen, kan Spotcap dat weigeren, ook wanneer Spotcap u eerder toestemming heeft gegeven om meer te lenen. Als de kredietlimiet om welke reden ook wordt overschreden, kan Spotcap vragen het bedrag waarmee de kredietlimiet wordt overschreden op eerste verzoek terug te betalen.

Elke opname van de kredietfaciliteit dient ten minste EUR 500,- te bedragen.

3. Rente en vergoedingen

Voor bepaalde diensten die Spotcap aanbiedt zijn vergoedingen en rente verschuldigd (de “Vergoedingen”). Indien de Geldnemer gebruik wil maken van deze diensten, dient de Geldnemer eerst een of meer aparte overeenkomsten aan te gaan. Als de Geldnemer ervoor kiest van deze diensten gebruik te maken, is de Geldnemer verplicht tot betaling van alle op de website voor de gekozen dienstverlening vermelde bedragen. Alle vergoedingen zijn exclusief wettelijk verschuldigde belastingen, heffingen of rechten, tenzij anders aangegeven. De Geldnemer zegt toe alle belastingen te zullen betalen die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten en op betalingen van de Geldnemer aan Spotcap. Andere bedragen en de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden worden nader gespecificeerd op de betreffende pagina’s bij het doorlopen van de aanvraagprocedure door de Geldnemer (en eventueel daarna).

Alle aflossingen op leningen door de Geldnemer aan Spotcap geschieden zonder aftrek van belastingen en kosten.

4. Betalingsmechanisme

Alle krachtens deze Overeenkomst door de Geldnemer opgenomen bedragen worden geacht aan de Geldnemer te zijn overgemaakt op de eerste werkdag na de datum van het bericht van betaling vanuit Spotcap, op grond waarvan de uitbetaling plaatsvindt, ongeacht de dag waarop de Geldnemer de betaling heeft ontvangen.

5. Krediettoetsing

De Geldnemer geeft Spotcap direct of via derden toestemming de controles uit te voeren die Spotcap noodzakelijk acht voor het verifiëren van de bij de kredietaanvraag verstrekte accountgegevens en financiële gegevens.

6. Vervroegde aflossing

Bij vervroegde aflossing op een andere datum dan de vervaldatum van de termijn als bedoeld in artikel ‎7 van de Overeenkomst, is Spotcap gerechtigd aan de Geldnemer Rente als bedoeld in Artikel ‎5 van de Overeenkomst in rekening te brengen voor de volledige periode van 30 dagen waarin de vervroegde aflossing geschiedt.

7. Beëindiging

Spotcap is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen en de hoofdsom met de op dat moment op grond van deze Overeenkomst verschuldigde rente onmiddellijk op te eisen indien zich een aanmerkelijke nadelige wijziging voordoet in de onderneming, activiteiten, bezittingen, vooruitzichten, activa of toestand van de Geldnemer of indien zich een gebeurtenis voordoet of omstandigheden bestaan die kunnen leiden tot een dergelijke aanmerkelijke nadelige wijziging (een “Aanmerkelijke Nadelige Wijziging”), bijvoorbeeld:

– indien een toezegging, verklaring of mededeling op een wezenlijk onderdeel in strijd met de waarheid of misleidend blijkt te zijn;

– indien de Geldnemer een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt en verzuimt de betreffende verplichting alsnog binnen zeven (7) dagen na de vervaldatum na te komen;

– in geval van financieel onvermogen of faillissement van de Geldnemer, benoeming van een curator, bewindvoerder of beheerder over (een deel van) het vermogen van de Geldnemer, of het instellen door de Geldnemer van een procedure op grond van thans of in de toekomst in een rechtsgebied toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking tot reorganisaties, faillissementen, akkoorden, schuldsanering, ontbinding of liquidatie, welke procedure niet binnen veertien (14) dagen na de datum waarop deze is ingesteld wordt beëindigd door afwijzing van de vordering;

– indien de Geldnemer een rechtspersoon is: in geval van de ontbinding of het ophouden te bestaan van de Geldnemer of het tijdelijk of permanent staken van zijn onderneming;

– indien de Geldnemer een natuurlijk persoon of een maatschap is: in geval van overlijden van de Geldnemer of van een partner/vennoot van de Geldnemer, het uittreden van een partner/vennoot van de Geldnemer of het tijdelijk staken van de onderneming van de Geldnemer;

– indien de Geldnemer nalaat zijn opeisbare schulden te voldoen, indien enig gedeelte van het vermogen van de Geldnemer wordt verborgen, weggenomen of overgedragen met de bedoeling zijn schuldeisers te benadelen, te hinderen of op te lichten, of indien enig gedeelte van het vermogen van de Geldnemer wordt overgedragen op een wijze die op grond van faillissementswetgeving, paulianawetgeving of soortgelijke wetgeving als frauduleuze overdracht beschouwd kan worden;

– indien de kredietscore van de Geldnemer aanzienlijk is gedaald; of

– indien zich enige andere gebeurtenis voordoet die naar het redelijke oordeel van Spotcap een aanmerkelijke nadelige wijziging inhoudt.

Indien Spotcap deze Overeenkomst op grond van artikel 7 beëindigt, houdt dit geenszins in dat Spotcap geen vergoeding van de feitelijk geleden schade kan vorderen indien die schade meer bedraagt dan de in artikel 9 genoemde bedragen.

Het recht van de Geldnemer om gelden van Spotcap op te nemen wordt van rechtswege en zonder nadere kennisgeving opgeschort indien zich een van de omstandigheden voordoet die leidt tot een Aanmerkelijke Nadelige Wijziging.

8. Kosten bij niet-tijdige betaling

In het geval de Geldlener zijn/haar verplichting, zoals vermeld in artikel 5 t/m 7 van de kredietovereenkomst, deels- of in het geheel niet nakomt (“default”), onder voorwaarde dat deze “default” niet binnen 3 (drie) werkdagen alsnog volledig is voldaan, en voor zolang deze “default” als openstaand wordt aangemerkt, zal de rente, zoals genoemd in de kredietovereenkomst, worden blijven gerekend over het openstaande bedrag van de “default” voor zolang dit onbetaald blijft of tot het wordt kwijtgescholden (“default rente”).

De Geldlener zal aan Spotcap, zonder bezwarende verplichting bewijs te leveren van de daadwerkelijke gemaakte kosten, administratiekosten ter hoogte van EUR 40,- betalen voor iedere automatische incasso die wordt geweigerd, met uitzondering van weigering als gevolg van een fout en/of storing van Spotcap en/of de uitvoerende bank.

9. Verklaringen

Ter verkrijging van de kredietfaciliteit van Spotcap legt de Geldnemer de onderstaande verklaringen aan Spotcap af, welke verklaringen ook na uitvoering van deze Overeenkomst van kracht blijven zolang de Geldnemer krachtens deze Overeenkomst enig bedrag aan Spotcap verschuldigd is, tot het moment waarop alle uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

– Organisatie. De Geldnemer die een rechtspersoon is evenals iedere rechtspersoon waarvan de Geldnemer deel uitmaakt, dient rechtsgeldig opgericht te zijn en rechtsgeldig te bestaan naar het recht van het rechtsgebied van zijn/haar organisatie en wettelijk gerechtigd te zijn tot het in eigendom houden van zijn/haar bezittingen en het uitoefenen van zijn/haar activiteiten.

– Geen inbreuk. De uitvoering en nakoming van de Overeenkomst zullen noch onmiddellijk, noch na verloop van tijd of bij beëindiging van deze Overeenkomst:

  • in strijd zijn met de wet of leiden tot een verzuim krachtens een overeenkomst, contract of akte waarbij de Geldnemer partij is of waardoor de Geldnemer of zijn goederen verbonden zijn;
  • leiden tot de vestiging van een zekerheidsrecht op of verpanding of bezwaring van (een deel van) het vermogen van de Geldnemer.

– Bevoegdheid. De Geldnemer is bevoegd en gerechtigd tot het aangaan en nakomen van de Verplichtingen en indien de Geldnemer een rechtspersoon is, heeft de Geldnemer alle interne procedures gevolgd of andere maatregelen genomen die noodzakelijk zijn voor de goedkeuring van de uitvoering van de Overeenkomst.

– Belastingen. Behoudens voor zover uit de Overeenkomst anders volgt, heeft de Geldnemer:

  • alle belastingaangiften gedaan waartoe de Geldnemer vóór de datum van de Overeenkomst wettelijk verplicht was;
  • alle belastingen, aanslagen en overige overheidsheffingen die vóór de datum van de Overeenkomst verschuldigd en opeisbaar waren, betaald of doen betalen

– Heeft de Gebruiker een toereikende voorziening getroffen voor de betaling van die belastingen, aanslagen of andere heffingen die verschuldigd worden maar nog niet betaalbaar zijn, en de Geldnemer is niet bekend met een tekort of naheffing van een materieel bedrag in verband met niet in zijn boeken verantwoorde belastingen, aanslagen of heffingen.

– Naleving van wetgeving. De Geldnemer heeft alle toepasselijke wetgeving nageleefd met betrekking tot: (1) beperkingen, specificaties of overige eisen ten aanzien van de producten die de Geldnemer verkoopt of de diensten die worden verleend; (2) zijn bedrijfsuitoefening; en (3) het gebruik, het onderhoud en de exploitatie van zijn/haar bezittingen, behoudens voor zover niet-naleving daarvan de bedrijfsuitoefening van de Geldnemer niet wezenlijk belemmert.

– Verklaringen en omissies. In de verklaringen van de Geldnemer die zijn opgenomen in de Overeenkomst – of in enig ander op grond van de Overeenkomst door de Geldnemer afgegeven document – zijn wezenlijke feiten niet onjuist weergegeven en daaruit zijn geen wezenlijke feiten weggelaten waarvan vermelding noodzakelijk is voor het afleggen van die verklaringen, en die verklaringen waren, gelet op de omstandigheden waarin zij zijn afgelegd, niet misleidend.

10. Kredietregistratie

Spotcap registreert deze overeenkomst bij het Bureau Krediet Registratie (“BKR”) in Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en draagt zodoende bij aan het voorkomen en beperken van krediet- en betalingsrisico’s voor aangesloten organisaties en overkreditering van de betrokken geldnemers en derhalve aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. BKR stelt deze gegevens in het kader van het hiervoor genoemde doel beschikbaar aan de aangesloten organisaties in de vorm van feitelijke en/of statistische informatie.

Naast registratie van de overeenkomst is Spotcap verplicht tot melding aan BKR van betalingsachterstanden van meer dan 60 dagen op grond van deze overeenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele volgende financieringsaanvragen.

11. Overige verplichtingen van de Geldnemer

Op verzoek verstrekt de Geldnemer de volgende stukken aan Spotcap, in de vorm en met de inhoud die Spotcap wenst en in het door Spotcap verzochte aantal exemplaren:

– de jaarrekening, en wel binnen zes maanden, of een andere redelijkerwijs door Spotcap vastgestelde periode, na het einde van ieder boekjaar;

– kwartaal- en jaaroverzichten uiterlijk 45 (vijfenveertig) dagen na het einde van ieder kwartaal.

De Geldnemer stelt Spotcap in kennis van omstandigheden die het vermogen en de financiële positie van de Geldnemer negatief zouden kunnen beïnvloeden en die wezenlijke gevolgen kunnen hebben voor de mate waarin de Geldnemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan nakomen.

12. Beperking van aansprakelijkheid

Spotcap is in geen geval aansprakelijk jegens de geldnemer voor winstderving, bijzondere schade, gevolgschade of privaatrechtelijke boetes, zelfs niet indien Spotcap in kennis is gesteld van de kans op dergelijke schade of boetes.

13. Overdracht

Spotcap is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Geldnemer en zonder toestemming van de Geldnemer al haar rechten, aanspraken en belangen uit hoofde van deze Overeenkomst aan derden over te dragen.

Het is de Geldnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zonder toestemming van Spotcap over te dragen.

14. Kennisgevingen

Alle op grond van deze AVW verplichte of toegestane kennisgevingen geschieden schriftelijk en worden per e-mail verzonden naar de schriftelijk door partijen aan elkaar opgegeven adressen.

15. Bindende kracht

Deze Overeenkomst strekt ten voordele van en is bindend voor de erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, beheerders, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van de Geldnemer en Spotcap. De Geldnemer ziet af van aanbieding tot betaling, kennisgeving van betaling, protest en kennisgeving van protest.

16. Nietigheid

De in de Overeenkomst opgenomen artikelen en bepalingen moeten onafhankelijk van elkaar worden gelezen en geïnterpreteerd. Indien enige bepaling in de Overeenkomst door een bevoegde rechter ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, is het de bedoeling van partijen dat de rechter de strekking van die bepaling slechts beperkt voor zover de rechter zulks noodzakelijk acht om van die bepaling een redelijke en afdwingbare bepaling te maken en worden de overige bepalingen van de Overeenkomst daardoor op geen enkele wijze aangetast of ongeldig gemaakt.

17. Elektronische handtekening

De Overeenkomst kan door ieder van partijen per fax of anderszins elektronisch ondertekend worden en aan de andere partij toegezonden worden, en de ontvangst door de ontvangende partij van een aldus per fax of ander elektronisch middel ondertekend en verzonden document wordt gelijkgesteld met ontvangst van de originele Overeenkomst.

18. Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst en de uitleg daarvan is het Nederlands recht van toepassing.