Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Spotcap Privacybeleid

Inleiding

 

Spotcap Netherlands B.V. (‘we/wij’, ‘ons/onze’, ‘ons’) is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en is gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Spotcap erkent het belang van het zorg dragen voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie.

 

Alle derden (waaronder klanten, partners, leveranciers, onderaannemers of agenten) die toegang hebben tot door ons verzamelde en bewaarde persoonlijke informatie of deze gebruiken, moeten zich houden aan dit Beleid.

Exemplaren van dit Beleid zijn gratis verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming of u kunt het Beleid downloaden van onze website www.spotcap.nl. Als u vragen hebt over dit Beleid of als u een verzoek wilt indienen om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons. Zie hiervoor onderstaande gegevens.

Contactgegevens

 

Volledige naam van rechtspersoon: Spotcap Netherlands B.V.

E-mailadres: data-protection@spotcap.nl

Postadres: Sarphatikade 14, 1017 WV Amsterdam

Telefoonnummer: 020 8905429

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

We zouden echter graag de kans krijgen om uw zorgen weg te nemen voordat u de autoriteit benadert. Dus we verzoeken u om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

In dit Beleid hebben de volgende woorden de daarna volgende betekenis:

 • Informatie bekendmaken: informatie verstrekken aan andere personen dan wij.
 • Persoonlijke informatie: informatie of een mening met betrekking tot een individu, die kan worden gebruikt om dat individu te identificeren.
 • Persoonsgegevens: gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder worden mede begrepen online identificatoren zoals IP-adressen en cookie-identificatoren.
 • Functionaris voor gegevensbescherming: de contactpersoon voor vragen of klachten over onze behandeling van persoonlijke informatie.
 • Gevoelige informatie: persoonlijke informatie, waaronder informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie, lidmaatschap van vakbond of andere beroeps- of handelsvereniging, seksuele voorkeuren en strafblad van een persoon, alsmede gezondheidsinformatie.
 • Gebruik van informatie: ons gebruik van informatie.

Dit Beleid bestrijkt:

 

 • onze gegevensprocessen, met inbegrip van welke informatie we verzamelen en opslaan, hoe we deze verzamelen en opslaan en waarom we dat doen;
 • hoe we die informatie gebruiken, met inbegrip van gevallen van bedrijfsmatig gebruik, bekendmaking aan derden, gegevensbeveiliging en -bewaring;
 • uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen.

Onze gegevenspraktijken

 

De soort persoonlijke informatie die we verzamelen en bewaren

 

We kunnen allerlei informatie over u verzamelen en bewaren die redelijkerwijs noodzakelijk is voor, of direct gerelateerd aan, een of meer van onze functies of activiteiten, waaronder persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt informatie over een individu verstaan op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, waaronder:

 • niet-openbare, persoonlijke informatie die u welbewust aan ons bekendmaakt en die op individuele basis via internet, fax, telefoon of e-mail wordt verzameld;
 • informatie over websitegebruik die wordt verzameld op een geaggregeerde basis terwijl u en andere bezoekers onze website gebruiken. Als u ervoor kiest om te corresponderen via e-mail, kunnen we de inhoud van uw e-mailberichten bewaren, tezamen met uw e-mailadres en alle antwoorden die zijn verzonden via onze website;
 • informatie van kredietbureaus;
 • details over uw activiteit op geselecteerde online webpagina’s;
 • informatie die we verkrijgen om verklaringen die u hebt gedaan te verifiëren, zoals uw paspoort, bankrekeninggegevens, alsmede organisatiegegevens;
 • informatie over u en uw organisatie uit publieke bronnen en andere gelieerde en niet-gelieerde bronnen van derden;
 • gegevens over specifieke transacties die zijn uitgevoerd in het kader van de uitoefening van uw bedrijf;
 • identiteitsgegevens, waaronder voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht;
 • contactgegevens, waaronder factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers;
 • financiële gegevens, waaronder bankrekening- en betaalkaartgegevens, fiscaal relevante gegevens en gegevens van bedrijfsjaarrekeningen;
 • Informatie die u ons ter beschikking stelt door middel van communicatie met ons in geschreven vorm (een brief of een email) of via gesproken woord, via de telefoon (inclusief opgenomen telefoongesprekken);
 • transactiegegevens, waaronder gegevens over betalingen aan en door u, en andere gegevens over producten en diensten die u van ons hebt afgenomen;
 • technische gegevens, waaronder IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdszone-instelling en locatie, soorten plug-in voor browsers en browserversies, besturingssysteem en platform, en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot deze website;
 • profielgegevens, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêteantwoorden;
 • gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt; en
 • marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren bij het ontvangen van marketinginformatie van ons en van onze externe partners, alsmede uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen tevens geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor ongeacht welk doeleinde. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens maar worden in rechte niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen uw Gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een specifieke websitefunctionaliteit. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacykennisgeving.

Hoe we persoonlijke informatie verzamelen

 

We gebruiken verschillende methoden om gegevens bij en over u te verzamelen, waaronder:

Directe interactie

In het algemeen verzamelen we persoonlijke informatie rechtstreeks bij u. Persoonlijke informatie zal bijvoorbeeld worden verzameld door middel van onze aanvraagprocessen, formulieren en andere interacties met u gedurende de levering van onze producten en diensten aan u, onder meer wanneer u onze website bezoekt, ons belt of met ons correspondeert. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens geven door formulieren in te vullen of door met ons per brief, telefonisch, per e-mail of anderszins te corresponderen. Dit betreft onder meer persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • onze producten of diensten aanvraagt;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • zich inschrijft voor onze dienstverlening of publicaties;
 • verzoekt om marketinginformatie naar u op te sturen;
 • meedoet aan een wedstrijd, promotieactie of enquête, of
 • ons feedback geeft.

Derden of openbaar beschikbare bronnen

We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen bij een derde, waaronder, maar niet beperkt tot, banken en niet-bancaire financiële instellingen, kredietbureaus, overheidsinstanties en marketingbureaus. Als we dat doen, zullen we redelijke maatregelen nemen om te zorgen dat u bekend bent met dit Beleid. Het gaat hier om diverse soorten derden en openbare bronnen, zoals hierna vermeld:

 • Technische gegevens van:
  • (a) aanbieders van analysediensten,
  • (b) reclamenetwerken, en
  • (c) aanbieders van zoekinformatie.
 • Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten:
  • Identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of aggregatoren;
  • Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browserhandelingen en -patronen verzamelen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites met behulp van onze cookies bezoekt. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Als u nadere informatie wenst over ons gebruik van derden en persoonsgegevens, neem dan contact met ons op voor een lijst van door ons gebruikte derden. We verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u. Dit betreft onder meer gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele gerichtheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Evenmin verzamelen we informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Ongevraagde persoonlijke informatie

We kunnen ongevraagde persoonlijke informatie over u ontvangen. We vernietigen of de-identificeren alle ongevraagde persoonlijke informatie die we ontvangen, tenzij deze relevant is voor onze doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke informatie. We kunnen aanvullende informatie die we over u ontvangen, bewaren indien deze wordt gecombineerd met andere informatie die we verplicht of gerechtigd zijn te verzamelen. Als we dit doen, zullen we de informatie op dezelfde wijze bewaren als uw andere persoonlijke informatie.

Over wie we persoonlijke informatie verzamelen

 

De persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen en bewaren, omvat (maar is niet beperkt tot) persoonlijke informatie over de volgende individuen:

 • klanten,
 • potentiële klanten,
 • bezoekers van onze website, en
 • dienstverleners of leveranciers.

Waarom we persoonlijke informatie verzamelen

 

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dit toestaat. In het merendeel van de gevallen verzamelen en bewaren we persoonlijke informatie over u:

 • om het contract te kunnen uitvoeren dat we op het punt staan met u te sluiten of dat we met u hebben gesloten om u te voorzien van onze producten en diensten;
 • indien het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet opzijzetten, en
 • indien we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

In het algemeen doen we geen beroep op toestemming als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens behoudens in verband met het aan u versturen van direct-marketingcommunicatie van derden via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketinginformatie te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Cookies en andere gegevensverzamelingsinstrumenten

 

We gebruiken cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die vaak op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u op internet surft. Ze worden alom gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om een meer gepersonaliseerde online ervaring te bieden. Hoewel cookies uw browser kunnen identificeren, is het proces geanonimiseerd, wat betekent dat er geen persoonlijke informatie over u wordt vastgelegd.

We gebruiken cookies om een beter inzicht te krijgen in hoe u onze diensten gebruikt en om uw voorkeuren bij te houden, zoals de regio waarin u zich bevindt. We maken gebruik van deze informatie om uw gebruikerservaring te verbeteren door gepersonaliseerde functies te leveren, en om onze reclame- en marketinginspanningen te optimaliseren.

We maken tevens gebruik van ‘retargeting’-technologie, wat inhoudt dat we onze online marketing (bijv. banneradvertenties) op de websites van onze online marketingpartners, waaronder Google AdWords, op maat kunnen maken zodat deze beter aansluit op uw behoeften. Dit proces wordt ook mogelijk gemaakt door cookies. Klik hier als u meer te weten wilt komen over welke cookies Spotcap gebruikt.

Als u niet wilt dat Spotcap of haar online marketingpartners cookies gebruiken om gegevens in verband met uw gebruik van onze website te verzamelen, op te slaan en te analyseren teneinde u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een afmeldcookie te installeren op uw browser. Denk eraan dat het afmeldcookie alleen zal worden toegepast op de browser die u gebruikt wanneer u deze installeert. Als u een ander apparaat of andere browser gebruikt, zult u het opt-out-cookie opnieuw moeten installeren.

Installeren van een opt-out-cookie

 

Spotcap gebruikt ook Google Analytics. Dat is een webanalysedienst die door Google aan ons wordt verleend waarmee wij een meer holistisch inzicht kunnen krijgen in hoe u onze website en diensten gebruikt. Google Analytics verzamelt op een geanonimiseerde wijze informatie over onze gebruikers.

Google kan de op onze website verzamelde gegevens gebruiken om advertenties van haar eigen netwerk te personaliseren. Het gebruik van deze gegevens door Google wordt beperkt door de Google Analytics Terms of Use (gebruiksvoorwaarden) en de Google Privacy Policy (privacybeleid). Als u zich wilt afmelden voor dit proces, kunt u dat hier doen.

Voor meer informatie over het gebruik door Spotcap van cookies en onze benadering van gegevensbescherming kunt u ons Privacybeleid raadplegen of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via data-protection@spotcap.nl.

Browserbediening en cookies beheren

Elke browser biedt instrumenten die u helpen met cookies om te gaan, of u ze nu wilt accepteren, weigeren of geheel wilt verwijderen. Gewoonlijk kunt u toegang verkrijgen tot deze instellingen via het browsermenu ‘voorkeuren’ of ‘opties’. We geven hierna links naar de instellingenpagina’s van enkele veelgebruikte browsers:

Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA – Amerikaanse wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet)

We vragen niet bewust om informatie van en verrichten niet bewust marketingactiviteiten gericht op individuen die jonger zijn dan 18 jaar. Bezorgde ouders kunnen gebruikmaken van gemakkelijk verkrijgbare softwarepakketten om te voorkomen dat kinderen websites bezoeken die zij ongepast achten.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Als u ons niet de persoonlijke informatie verstrekt waar we om vragen, zijn we mogelijk niet in staat om het contract dat we hebben of proberen te sluiten met u, uit te voeren en u te voorzien van onze producten of diensten. In dat geval moeten we mogelijk een product of dienst die u van ons afneemt, annuleren, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen als dit het geval is.

We geven u niet de optie om anoniem met ons te handelen of om een pseudoniem te gebruiken als u voornemens bent om een zakelijke relatie met ons aan te gaan. Dit heeft te maken met antiwitwasbepalingen die het voor ons onwettig maken om met individuen te handelen die niet geïdentificeerd zijn, en met ons principe om onze klanten heel goed te kennen.

Hoe we uw informatie gebruiken

 

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens zullen gebruiken

 

We hebben hierna, in de vorm van een tabel, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke wettelijke grondslagen we ons beroepen om dat te doen. We hebben ook, voor zover van toepassing, onze legitieme belangen geïdentificeerd.

Merk op dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken om meer dan één rechtmatige reden afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details wilt hebben over de specifieke rechtsgrond waarop we ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grond is vermeld in de onderstaande tabel.

 

Doel/Activiteit

 

Soort gegevens

 

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag van legitiem belang

 

Om u te registreren als een nieuwe klant

 

(a) Identiteit

(b) Contact

 

Uitvoering van een contract met u

 

Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:

(a) Beheren van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Innen en verhalen van aan ons verschuldigde geldbedragen

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

 

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde schulden te verhalen)

 

Om onze relatie met u te beheren, waaronder mede begrepen:

(a) U in kennis stellen van wijzigingen van onze voorwaarden of ons Privacybeleid

(b) U vragen om een recensie achter te laten of deel te nemen aan een enquête

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

 

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie actueel te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

 

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsverloting of een wedstrijd, of om een enquête in te vullen

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

 

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en om ons bedrijf te laten groeien)

 

Om ons bedrijf en deze website te besturen en beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

 

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het uitoefenen van ons bedrijf, levering van beheer- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Om relevante websitecontent en advertenties te leveren aan u en de effectiviteit van de advertenties die we op u afsturen, te meten of te begrijpen

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te onderbouwen)

 

Om gegevensanalyse te gebruiken ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen

 

(a) Technisch

(b) Gebruik

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te onderbouwen)

 

Om suggesties en aanbevelingen over goederen en/of diensten te doen die mogelijk interessant zijn voor u

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

 

 

 

Marketing

 

We streven ernaar u keuzes te geven inzake bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rondom marketing en advertenties.

Public Relations

 

In het geval van journalisten en beïnvloeders verzamelen we contactgegevens en slaan we deze op voor de volgende doeleinden:

 • het delen van persberichten en bedrijfsnieuws
 • het aanbieden van commentaar van woordvoerders over relevante onderwerpen en evenementen
 • het regelen van bijeenkomsten of interviews met woordvoerders
 • het delen van uitnodigingen voor evenementen of webinars, of om deel te nemen aan campagnes

Promotieaanbiedingen van ons

 

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u mogelijk wilt of nodig hebt, of van wat mogelijk interessant is voor u. Dit is hoe wij besluiten welke producten, diensten en aanbiedingen mogelijk relevant zijn voor u; dit noemen we marketing.

U zult marketingberichten van ons ontvangen als u ons om informatie hebt verzocht of goederen of diensten van ons hebt afgenomen of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich inschreef voor een actie en, in elk geval waarin u ons de noodzakelijke toestemming hebt gegeven of zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van deze marketinginformatie.

Marketing van derden

 

We zullen u om uw uitdrukkelijke ‘opt-in’-toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een bedrijf buiten de Spotcap-bedrijvengroep.

Afmelden

 

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stopen met het aan u toesturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen.

Indien u zich afmeldt voor het ontvangen van bijv. marketingberichten, zal dit niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt in verband met het aangaan van een kredietlijnovereenkomst met ons.

Wijziging van doeleinde

 

We kunnen uw persoonlijke informatie voor alle hiervoor genoemde doeleinden gebruiken en bekendmaken. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken en bekendmaken voor secundaire doeleinden die wij in redelijkheid overwegen wanneer wij deze informatie moeten gebruiken om een andere reden en er daarbij voor zorgen dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde, dan wel in andere omstandigheden wordt toegestaan door gegevensbeschermingsregelgeving. Neem contact met ons op als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doeleinde verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde, zullen we u hiervan in kennis stellen en zullen we de wettelijke grondslag uitleggen die ons toestaat dat te doen.

Let op: we kunnen uw persoonsgegevens overeenkomstig de voorgaande regels zonder uw wetenschap of toestemming verwerken, indien dit wordt vereist of toegestaan door de wet.

Aan wie wij persoonlijke informatie bekendmaken

 

Tenzij uitdrukkelijk aangegeven met betrekking tot specifieke informatie die we bij u verzamelen, mogen we persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • een gerelateerde entiteit van ons;
 • een agent, professioneel adviseur of dienstverlener die we inschakelen om onze functies en activiteiten uit te voeren (zoals, maar niet beperkt tot, advocaten, accountants, IT-opdrachtnemers en marketingbedrijven);
 • organisaties die betrokken zijn bij een overdracht of verkoop van onze bedrijfsmiddelen of onderneming;
 • financiële instellingen die betrokken zijn bij het beheren van onze betalingen, zoals banken;
 • toezichthoudende instanties, overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken;
 • iedereen ten aanzien van wie u ons geautoriseerd hebt tot bekendmaking; en
 • derden aan wie wij verkiezen delen van onze onderneming of bedrijfsmiddelen te verkopen, over te dragen of ter fusie aan te bieden. Anderzijds kunnen we trachten andere ondernemingen over te nemen of met hen te fuseren. Indien er een verandering plaatsvindt ten aanzien van onze onderneming, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde wijze gebruiken als uiteengezet in dit Beleid.

Als we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan dienstverleners die bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoeren, mogen zij uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het specifieke doeleinde waarvoor wij deze leveren. We zullen ervoor zorgen dat in alle contractuele regelingen met derden privacykwesties op een adequate wijze behandeld worden en we zullen derden op de hoogte stellen van dit Beleid. We eisen van alle derden dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en geven hun alleen toestemming om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

Kredietinformatiebureau

 

We verzamelen, bewaren en gebruiken informatie met betrekking tot uw commerciële en consumentenkredietwaardigheid van Dun & Bradstreet (D&B), Focum en BKR voor alle wettelijk toegestane doeleinden. We maken ook informatie bekend aan hen. Deze activiteit wordt uitgevoerd ten behoeve van het beoordelen van uw kredietvermogen, kredietgeschiktheid of kredietverleden in verband met een aanvraag, het innen van betalingen bij u en het beheren van onze kredietrelatie. Informatie over kredietwaardigheid omvat informatie die zowel positief (zoals betalingsinformatie) als negatief is (zoals wanbetalingen of ernstige kredietschendingen die we mogelijk bekendmaken aan kredietinformatiebureaus als u ons niet betaalt).

Kennisgevingen van rechtvaardige verwerking ten behoeve van fraudepreventie en ‑opsporing

Algemeen

 • Voordat we diensten, goederen of financiering aan u leveren of verlenen, voeren we controles uit om fraude en witwassen te voorkomen en om uw identiteit te verifiëren. Deze controles vereisen van ons dat wij persoonsgegevens over u verwerken.
 • De persoonsgegevens die u hebt verstrekt, die we bij u verzameld hebben of die we hebben ontvangen van derden, zullen worden gebruikt om fraude en witwassen te voorkomen en om uw identiteit te verifiëren.
 • Gegevens van de persoonlijke informatie die zullen worden verwerkt, zijn bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, financiële informatie, dienstverbandgegevens, apparaatidentificatoren waaronder IP-adres en voertuiggegevens.
 • Wij en fraudepreventiebureaus kunnen ook rechtshandhavingsinstanties in staat stellen om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en deze te gebruiken teneinde misdaad op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen.
 • We verwerken uw persoonsgegevens op basis van het feit dat we een legitiem belang hebben bij het voorkomen van fraude en witwassen, en om uw identiteit te verifiëren, teneinde ons bedrijf te beschermen en te voldoen aan wetten die op ons van toepassing zijn. Een dergelijke verwerking is ook een contractueel vereiste van de diensten of financiering waarom u hebt verzocht.

Geautomatiseerde besluiten

 • Als onderdeel van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen besluiten via automatische middelen worden genomen. Dit betekent dat we mogelijk automatisch besluiten dat u een fraude- of witwasrisico vormt als onze verwerking laat zien dat uw gedrag overeenkomt met dat van bekende fraudeurs of witwassers; of uw informatie niet overeenstemt met eerder opgegeven informatie; of u blijkt opzettelijk uw ware identiteit te hebben verborgen. U hebt rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming: als u hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op door gebruikmaking van de verstrekte gegevens.

Gevolgen van verwerking

 • Als wij, of een fraudepreventiebureau, bepalen dat u een fraude- of witwasrisico vormt, kunnen we weigeren om de diensten en financiering waarom u hebt verzocht, te verlenen, of om u in dienst te nemen. Ook kunnen we de levering van bestaande diensten aan u staken.
 • Een aantekening van een fraude- of witwasrisico zal worden bewaard door de fraudepreventiebureaus en kan tot gevolg hebben dat anderen weigeren om diensten of financiering aan u te verlenen of om u in dienst te nemen. Als u hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op door gebruikmaking van de verstrekte gegevens.

Gegevensdoorgiftes

 • Telkens wanneer fraudepreventiebureaus uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, leggen zij contractuele verplichtingen op aan de ontvangers van die gegevens om uw persoonsgegevens te beschermen volgens de in de Europese Economische Ruimte vereiste standaard. Ze kunnen ook van de ontvangers eisen dat zij ‘internationale raamovereenkomsten’ onderschrijven die bedoeld zijn om het veilig delen van gegevens mogelijk te maken.

Uw rechten

 • Uw persoonsgegevens worden beschermd door wettelijke rechten, waaronder uw rechten om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist of gecorrigeerd en om te verzoeken om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
 • Wilt u meer informatie of wilt u uw privacyrechten uitoefenen, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de bovenstaande contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden beschermd door wettelijke rechten, waaronder uw rechten om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist of gecorrigeerd en om te verzoeken om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.

Wilt u meer informatie of wilt u uw privacyrechten uitoefenen, neem dan contact met ons op door gebruikmaking van de contactgegevens.

U hebt ook het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die regels stelt voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Informatie naar het buitenland sturen

 

Telkens wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER, zorgen we ervoor dat hieraan een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door erop toe te zien dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • We zullen alleen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen waarvan de Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze een adequaat beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens. Zie voor nadere informatie European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen).
 • Indien we gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen we specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten gebruiken waarin persoonsgegevens dezelfde bescherming genieten als in Europa. Zie voor nadere informatie European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries (Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen).
 • Indien we gebruikmaken van leveranciers die gevestigd zijn in de VS, kunnen we gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacy Shield (privacyschild), op grond waarvan zij vergelijkbare bescherming moeten bieden aan persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie voor nadere informatie European Commission: EU-US Privacy Shield (Europese Commissie: EU-VS-privacyschild).

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij toepassen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER. 

Beheer van persoonlijke informatie

 

We erkennen het belang van het beveiligen van de persoonlijke informatie van onze klanten. We zullen maatregelen nemen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd tegen misbruik, manipulatie of verlies, en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking.

Uw persoonlijke informatie wordt in het algemeen opgeslagen in onze computerdatabase. Eventuele papieren bestanden worden in beveiligde ruimten opgeslagen. Met betrekking tot informatie die in onze computerdatabase wordt bewaard, passen we de volgende richtlijnen toe:

 • Wachtwoorden zijn vereist om toegang te verkrijgen tot het systeem en wachtwoorden worden routinematig gecontroleerd.
 • De eigendom van gegevens is duidelijk omschreven.
 • We wijzigen de toegangsrechten van medewerkers wanneer zij een nieuwe functie krijgen toegewezen.
 • Medewerkers hebben beperkte toegang tot bepaalde onderdelen van het systeem.
 • Het systeem legt automatisch alle ongeoorloofde pogingen om toegang te verkrijgen vast en beoordeelt deze.
 • Onbevoegde medewerkers wordt belet om persoonlijke informatie bij te werken en te redigeren.
 • Alle computers die persoonlijke informatie bevatten, worden zowel fysiek als elektronisch beveiligd.
 • Gegevens worden bij verzending via het netwerk versleuteld.
 • Het afdrukken van rapporten met gegevens die persoonlijke informatie bevatten, wordt beperkt.

Gegevensbeveiliging

 

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde wijze worden gebruikt of ingezien, of worden gewijzigd of bekendgemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, opdrachtnemers en andere derden die een bedrijfsmatige noodzaak hebben om kennis van deze gegevens te hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken op onze instructies en hebben een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met een vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens en zullen u en een eventuele toepasselijke toezichthouder informeren over een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevensbewaring

 

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren voor zolang als noodzakelijk is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor we deze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsvereisten.

Ter bepaling van de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens nemen we het volgende in overweging: de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, en of we deze doeleinden kunnen bereiken met andere middelen, alsmede de toepasselijke wettelijke vereisten.

U kunt de details van de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens opvragen door contact met ons op te nemen.

Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

 

Uw wettelijke rechten

 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u op grond van privacywetten rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om:

 • Inzage te vragen in uw persoonsgegevens (gewoonlijk bekend als een ‘inzageverzoek betrokkene’). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren, en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Te verzoeken dat de persoonsgegevens die we over u bewaren, worden gecorrigeerd. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen indien u met succes uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hierna), heeft uitgeoefend, indien wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. NB: Het kan echter zo zijn dat we niet aan uw verzoek tot wissing kunnen voldoen vanwege specifieke juridische redenen die aan u zullen worden medegedeeld, indien toepasselijk, op het moment van uw verzoek.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens indien we ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets aan uw specifieke situatie is dat maakt dat u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u meent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we zwaarwegende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden opzijzetten.
 • Te verzoeken dat verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario’s op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) indien ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) indien u van ons verlangt om de gegevens te bewaren zelfs als wij deze niet langer nodig hebben omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik door ons van uw gegevens maar wij moeten nagaan of we zwaarder wegende legitieme gronden hebben om ze te gebruiken.
 • Te verzoeken om de doorgifte van uw persoonsgegevens naar u of een derde. We zullen u, of een derde die u hebt gekozen, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Dit recht is overigens alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk aan ons toestemming voor gebruik hebt gegeven of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken indien we ons beroepen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter niet van invloed zijn op de rechtmatigheid van een verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u hiervan op de hoogte stellen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de hiervoor genoemde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op.

We moeten u mogelijk om specifieke informatie vragen om uw identiteit te kunnen bevestigen en om uw recht op inzage in uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel die bedoeld is ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. We nemen mogelijk ook contact met u op voor nadere informatie in verband met uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Op alle legitieme verzoeken proberen we binnen een maand te reageren. Af en toe kunnen we meer dan een maand nodig hebben als uw verzoek bijzonder gecompliceerd is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dat geval zullen wij u dit melden en u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Actualiseringen van uw persoonlijke informatie

 

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren, juist en actueel zijn. Informeer ons daarom over wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdens uw relatie met ons.

Onze verantwoordelijkheden

 

Het is de verantwoordelijkheid van het management om medewerkers en andere relevante derden te informeren over dit Beleid. Het management moet ervoor zorgen dat medewerkers en andere relevante derden op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in dit Beleid. Alle nieuwe medewerkers dienen tijdig passende toegang te verkrijgen tot dit Beleid en alle medewerkers krijgen scholing met betrekking tot de passende behandeling van persoonlijke informatie. Aan medewerkers of andere relevante derden die dit Beleid niet naleven, kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd.

Contact met ons opnemen

 

Als u vragen hebt over dit Beleid of een klacht wilt indienen over hoe we zijn omgegaan met uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via:

Volledige naam van rechtspersoon: Spotcap Netherlands B.V.

E-mailadres: data-protection@spotcap.nl

Postadres: Sarphatikade 14, 1017 WV Amsterdam

Telefoonnummer: 020 8905429

Actualiseringen van dit Beleid

 

Dit Beleid zal regelmatig worden herzien om nieuwe wetten en technologieën alsmede wijzigingen van onze activiteiten en de bedrijfsomgeving in aanmerking te nemen.