Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Financieel woordenboek

Veelgehoorde financiële termen uitgelegd

A

AFM
De Autoriteit Financiële Markten, welke toezicht houdt op de financiële markten en pensioenfondsen in Nederland. Naast Gedragstoezicht is het de taak van de AFM om te beslissen over toelating van nieuwe partijen op de financiële markt.

Aflosschema
De structuur van het aflossen (terugbetalen) van een lening. Geeft het te betalen bedrag per maand weer, plus de opbouw van de betaling (aflossingsdeel en rentedeel).

Afsluitprovisie
De eenmalige kosten die u betaalt voor het opnemen van een lening. Dit bedrag vormt een percentage van het gehele beschikbare krediet.

Algoritme
Een algoritme is een digitale instructie of serie van instructies en werkt aan de hand hiervan zelfstandig naar een bepaald doel. Algoritmes worden ingezet ten behoeve van het automatiseren, standaardiseren en vereenvoudigen van complexe taken, die anders handmatig moeten worden uitgevoerd.

AltFi
AltFi staat voor Alternatieve Financiering en omvat alle soorten financiering die niet afkomstige zijn van een bank. Alternatieve financiering wordt ook wel non-bancaire financiering genoemd.

Annuïtair (aflossen)
Bij annuïtair aflossen betaal je iedere maand een vast bedrag (de annuïteit) terug aan de geldverstrekker, bestaande uit rente en aflossing. Hierbij wordt het aflossingsdeel steeds groter ten opzichte van het uitstaande bedrag, waardoor het rentedeel daalt.

API
Een Application Programming Interface is een technische functionaliteit waarmee computersoftware onderling kan communiceren. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van API’s tussen (onafhankelijke) boekingssites en websites van airlines om actuele gegevens te kunnen weergeven.

APR
Afkorting voor Annual Percentage Rate, wat staat voor de jaarlijkse kosten van een lening, berekend over de gehele looptijd. De APR wordt uitgedrukt als percentage dat de jaarlijkse kosten van de lening weergeeft.

AVG
Afkorting voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese Privacywet die in mei 2018 van kracht ging voor heel de Europese Unie. Onder deze wet hebben consumenten bijvoorbeeld meer rechten met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens. De wet is ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

B

Beoordelingsproces
De analyse die uitgevoerd wordt op een kredietaanvraag en de uitslag hiervan, uitgevoerd door een kredietanalist.

BKR
Afkorting voor Bureau Kredietregistratie, dat van iedereen in Nederland afgesloten kredieten bijhoudt in een elektronisch dossier.

Borgstelling
Een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde (‘de borg’) garant staat voor (een deel) van de lening die is aangegaan tussen een schuldenaar en schuldeiser. Een gebruikelijke vorm is een persoonlijke borgstelling waarbij een geldverstrekker de UBO vraagt borg te staan voor de geldvragende rechtspersoon (bijv. Besloten Vennootschap), zodat in het geval van wanbetaling de schuld opgeëist kan worden bij de borg. Bij Spotcap hanteren wij geen normaliter geen persoonlijke borgstelling, dit kan enkel bij zeer uitzonderlijke gevallen voorkomen.

BTW-aangiften
Aangiften van de belastingen die je als ondernemer verschuldigd bent aan de Belastingdienst.

C

Case study
Een praktijkvoorbeeld dat een business case, zoals een financieringsaanvraag, in detail beschrijft ter illustratie.

Cashflow
Cashflow, of in het Nederlands: kasstroom, is de verzamelnaam voor de in- en uitstroom van liquide middelen in een onderneming. Het toont het verschil in geld dat een onderneming ontvangt en uitgeeft over een bepaalde periode.

Chartaal geld
Al het tastbare geld (munten en biljetten) dat in publieke handen is. Geld dat in beheer is van banken of geldscheppend instituties valt niet onder chartaal geld. Zie voor het overige deel ook Giraal geld.

Client Service
De Client Service-afdeling fungeert bij Spotcap als schakel tussen klant, partner en analist. De Client Service Managers dragen onder meer zorg voor het compleet aanleveren van kredietaanvragen, het communiceren van de uitslag van onze beoordeling en het informeren van klanten over het gebruik van ons product. Hiermee biedt de Client Service-afdeling een complete persoonlijke begeleiding gedurende het gehele traject van een kredietaanvraag.

Collections
De Collections afdeling bij Spotcap draagt zorg voor het innen van vorderingen en het begeleiden van klanten met betalingsproblemen.

Complementair
Aanvullend. De term wordt in de financiële sector gebruikt als aanduiding voor financieringsvormen die goed samen inzetbaar zijn, zoals een bancaire lening in combinatie met een alternatief zakelijk krediet. De respectievelijke kenmerken van deze financieringen sluiten goed op elkaar aan, wat de financieringen complementair maakt aan elkaar.

Concentratierisico
In hoeverre een onderneming het risico loopt afhankelijk te zijn van één (of weinig) klanten. Een hoog concentratierisico betekent dat een onderneming veel kans loopt om inkomsten mis te lopen wanneer er een probleem ontstaat met de ene of weinige klant(en).

Conjunctuur
Golfbeweging in economische activiteit als effect van de continu veranderende marktomstandigheden. Hierbij wisselen periodes van groei elkaar af met periodes van mindere of zelfs negatieve groei. Een belangrijke indicator voor de economische conjunctuur is het bruto binnenlands product (bbp).

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die data opslaan met betrekking tot zoekgedrag op het internet. Websites die cookies opslaan weten zo wie de website heeft bezocht en tot welk gedrag dat heeft geleid.

CSV-bestand
Een kommagescheiden bestandsformaat dat je kunt opslaan vanuit een Excel-bestand. Een CSV-bestand is noodzakelijk voor sommige programma’s die enkel dit format kunnen uitlezen.

Criteria
Voorwaarden waaraan je met je bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een krediet, zoals een bepaalde bestaanshistorie, omzet en rechtsvorm. Bij Spotcap moet een bedrijf bijvoorbeeld minimaal twee jaar operationeel zijn en ten minste €350.000 jaaromzet genereren om in aanmerking te komen voor een krediet.

Crowdfunding
Een vorm van financieren waarbij funding wordt opgehaald bij meerdere investeerders, die allemaal investeren in een project. De investeerders ontvangen bij succes rendement.

D

Dashboard
Online persoonlijke omgeving waarin je je krediet en leningen kunt monitoren en beheren.

Debt financiering
Het financieren van een onderneming met vreemd vermogen, zoals leningen of kredieten. Het tegenovergestelde van debt financiering is equity financiering, oftewel financieren met eigen vermogen, bijvoorbeeld vanuit aandelenemissie.

DGA
Directeur-grootaandeelhouder. De uiteindelijke belanghebbende in een organisatie, die een groot deel (of het grootste deel) van de aandelen bezit.

Direct Lending
Een vorm van financieren waarbij een partij direct geld verstrekt aan de aanvrager, zonder tussenkomst van een intermediair.

Draw down
Een opname uit een krediet.

E

EBITDA
Earnings Before Interest & Taxes, Depreciation & Amortisation oftewel operationele winst vóór aftrek van rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie. Zie ook Nettowinst.

Effectieve rente
De rente die je uiteindelijk betaalt, gezien over de hele looptijd van een lening inclusief bijkomende kosten. Hierbij wordt rente op rente meegenomen. Dit verschilt dus van nominale rente.

Encryptie
Het versleutelen van bepaalde gegevens met behulp van algoritmes. Hiermee bescherm je bijvoorbeeld gegevens van klanten die via jouw website inloggen.

F

Factoring
Factoring is een financieringsvorm waarbij een onderneming openstaande facturen verkoopt aan de factormaatschappij om de debiteurentermijn effectief terug te brengen en zo liquiditeit te genereren. De factormaatschappij int het bedrag van de facturen vervolgens bij de debiteur, en houdt hiervan een percentage in om de kosten van de financiering te dekken.

Financieringsdoel
De intentie waarmee je een financiering aantrekt. Dit kan een investering zijn of bijvoorbeeld het overbruggen van een mindere periode.

Fintech
Staat voor financiële technologie. Innovatie bedrijven zetten technologie in ter verbetering en optimalisatie van processen en gebruikerservaringen in de financiële sector.

FX
Afkorting voor Foreign Exchange, oftewel het handelen in valuta.

G

Geconsolideerde lening
Een lening die is samengevoegd uit afzonderlijke leningdelen van dezelfde schuldenaar. Men consolideert leningen vaak om het overzicht beter te bewaren en te voorkomen dat er veel verschillende terugbetalingen op verschillende data plaatsvinden.

Giraal geld
Al het niet-tastbare geld dat in publieke handen is en op een rekening staat. Een kenmerk van giraal geld is dat het direct in tastbaar geld omgezet kan worden. Geld dat in beheer is van banken of geldscheppend instituties valt niet onder giraal geld.

H

Handelsfinanciering
Een financieringsvorm die vaak wordt ingezet voor goederen van bedrijven die nog te verhandelen zijn.

Herfinanciering
Het omzetten van een financiering naar een nieuwe financiering met betere voorwaarden.

Hertoetsing
Het opnieuw beoordelen van de actuele bedrijfsresultaten, om een lopende lening eventueel te kunnen verlengen of verhogen.

I

Inkoopfinanciering
Kapitaal om (internationale) orders te financieren.

J

Jaarrekening
Een jaarrekening is een financieel overzicht van het afgelopen jaar. Dit overzicht bevat een winst- en verliesrekening en een balans, plus toelichting op deze zaken.

K

Kolommenbalans
Een kolommenbalans is een financieel overzicht dat bestaat uit een proefbalans, saldibalans, winst- en verliesrekening en de eindbalans. Een kolommenbalans geeft een goed overzicht van de financiële situatie van een onderneming.

Kredietlimiet
Het maximale bedrag dat een onderneming aan krediet kan opnemen.

Kredietvoorstel
Een aanbod vanuit een kredietverstrekker met daarin de specificaties (zoals limiet, looptijd en kosten) van het aangeboden krediet.

L

Lease
Lease is een zakelijke financiering voor bedrijfsmiddelen, zoals machines of inventaris. Je kunt via een lease bedrijfsmiddelen ‘huren’  (operational lease) of aan het einde van de lease-periode tot koop overgaan (financial lease).

Looptijd
De lengte van een financieringsregeling. Gedurende de looptijd los je de financiering af en betaal je rente. Wanneer de looptijd eindigt is de financiering afbetaald.

Liquiditeit
De liquiditeit van een onderneming geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om aan haar kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen.

M

Mkb
Afkorting voor “midden- en kleinbedrijf”. Over het algemeen zijn dit bedrijven met <250 medewerkers. In Nederland valt 99% van de bedrijven binnen het mkb.

MT940
Een bestandsformaat dat wordt gebruikt om financiële gegevens te lezen en uit te wisselen. Een MT940-bestand is te exporteren vanuit de bankomgeving of vanuit een boekhoudprogramma.

N

Nettowinst
De nettowinst is het geld dat overblijft nadat alle kosten (rente, belasting et cetera) van een onderneming zijn voldaan.

Nominale rente
De nominale rente is de afgesproken rente als percentage per tijdseenheid die men betaalt of ontvangt over een bepaald bedrag. De nominale rente houdt geen rekening met rente op rente.

O

Onderpand
Een onderpand is een zekerheid die men afgeeft bij het aangaan van een financieringsovereenkomst. Dit kan zijn in de vorm van geld of goederen. Zo geldt bij een hypothecaire lening vaak het huis als onderpand.

Overbruggingskrediet
Een financiering die bedoeld is een economisch mindere periode te overbruggen. In de horeca is het overbruggingskrediet een veelvoorkomende vorm om het laagseizoen in de winter te overbruggen.

Overkreditering
Een overkreditering geldt wanneer een kredietgever financiering verstrekt die niet gedragen kan worden door de kredietnemer. In principe hebben financiële instellingen de zorgplicht hun klanten niet te belasten met een financiering die zij niet kunnen dragen.

P

P2P-lending
Peer-to-peer lending is een financieringsvorm waarbij een onderneming financiering aantrekt bij (particuliere) investeerders, zonder tussenkomst van een financiële instelling. Op deze manier zijn er doorgaans lagere kosten verbonden aan een transactie.

R

Rekening-courantkrediet
Een rekening-courantkrediet is in wezen niets meer dan een roodstandmogelijkheid op je (zakelijke) betaalrekening. Over deze roodstand betaal je rente.

Risicoanalyse
Bij het uitvoeren van de risicoanalyse kijkt een geldverstrekker naar mogelijke risico’s (bedreigingen) voor de kredietwaardigheid van een bedrijf, en naar de kans dat deze zakenzich voordoen.

Risicobereidheid
De mate van risico die een bedrijf (geldverstrekker) bereid is te nemen.

Risicoprofiel
De specifieke risicofactoren van een individueel bedrijf vormen samen het risicoprofiel. Op basis van het risicoprofiel worden bedrijven ingedeeld in een risicoklasse; hoe lager de klasse, hoe minder risicofactoren aan het bedrijf toebedeeld zijn, wat een positieve indicatie geeft. Klasse A geeft bijvoorbeeld een zeer positief profiel aan, klasse E een stuk minder.

S

Stapelfinanciering
Een combinatie van verschillende financieringsvormen, zoals een bancaire lening gecombineerd met zakelijk krediet van een alternatieve verstrekker.

Stichting MKB Financiering
Een stichting die zich sterk maakt voor het verbeteren van de bekendheid van, en toegang tot, alternatieve financiering voor ondernemers. De stichting is opgericht door een aantal alternatieve financierings met gedeelde waarden en belangen.

Solvabiliteit
De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen in een organisatie. De solvabiliteit geeft een goede indicatie van het vermogen van een organisatie om aan langlopende betalingen te kunnen voldoen. Een lage solvabiliteit betekent veel vreemd vermogen (schulden) ten opzichte van het eigen vermogen, een hoge solvabiliteit betekent het omgekeerde.

SSL-certificaat
SSL staat voor Secure Sockets Layer. Met behulp van een SSL-certificaat scherm je je werkomgeving af binnen de browser die je gebruikt, waarmee je gegevens binnen je domein beschermt. Websites met een SSL-certificaat zijn te herkennen aan een URL die begint met ‘https://’ in plaats van ‘http://’.

T

Terugbetaalcapaciteit
Het vermogen van een organisatie om een (potentiële) financiering af te lossen. Om dit te bepalen wordt onder andere gekeken naar de banktransacties van een organisatie.

TXT-bestand
Een bestandsformaat dat wordt ondersteund door diverse besturingsprogramma’s zoals Windows, Apple en Linux. In een TXT-bestand staat alleen ‘platte data’ en bijvoorbeeld geen grafische opmaak.

U

Underwriting
De grondige analyse die voorafgaat aan het verstrekken van krediet door een kredietverstrekker. Op de Underwriting afdeling bij Spotcap zijn analisten werkzaam die de kredietanalyse en -beoordeling uitvoeren. Hierbij beoordelen zij de kredietwaardigheid van de aanvrager door onder meer te kijken naar gegevens van de bankrekening, belastingaangiften en jaarrekeningen.

User experience
De gebruikerservaring (User Experience, ook wel UX) op bijvoorbeeld een website. Deze ervaring is afhankelijk van vele factoren zoals laadtijd, indeling en visuele representatie van een platform.

User journey
De ‘reis’ die een klant aflegt van het moment dat deze in contact komt met een product of bedrijf tot het moment van aankoop (en eventuele verdere acties).

V

Valutarisico
Het risico op het wijzigen van koersen, ten nadele van winst of investeringen.

VFN
Afkorting van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, die zich sterk maakt voor een gezond leensysteem, onder meer door het opstellen van gedragscodes voor de industrie.

Voorfinanciering
Voorfinanciering wordt ingezet om opdrachten of projecten te financieren die zich pas op een later moment uitbetalen. Deze manier van financiering wordt veel ingezet door bijvoorbeeld marketing, film-, animatie- en marketingbureaus, omdat projecten vaak een lange looptijd hebben en betalingstermijnen op kunnen lopen tot wel 90 dagen.

Voorraadfinanciering
Kapitaal om voorraad mee aan te schaffen. In de retailbranche is het gebruikelijk om op gunstige momenten in het jaar extra werkkapitaal aan te trekken om in te kunnen kopen, om de voorraden in het hoogseizoen weer weg te zetten met winst.

W

Werkkapitaal
Het kapitaal (geld) dat in een onderneming beschikbaar is om de dagelijkse bedrijfsvoering mee te voeren. Werkkapitaal wordt onder meer gebruikt voor het uitkeren van salarissen en het betalen van facturen. Te weinig werkkapitaal beperkt de onderneming sterk in haar bedrijfsvoering, maar te veel werkkapitaal is ook niet goed en betekent dat er kapitaal ‘vastzit’ in bijvoorbeeld voorraden.

Z

Zakelijk krediet
Financiering voor een onderneming die afkomstig is van een externe geldverstrekker. Afhankelijk van de vorm kan het krediet worden ingezet voor allerlei financieringsdoeleinden zoals investering, overbrugging of als groeikapitaal.

Zekerheden
Zaken die worden afgegeven door de geldnemer en tegenover een financiering van de geldverstrekker worden gesteld. Dit kunnen zaken zijn zoals een aansprakelijkheid of garantstelling, een persoonlijke borgstelling of een onderpand.

ZZP’er
Afkorting voor een zelfstandige zonder personeel, ook wel een freelancer.

Meer informatie over Spotcap