Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Algemene voorwaarden website

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen (hierna tezamen te noemen: de “AVW”) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik – hetzij als gast hetzij als geregistreerd gebruiker – van de website www.spotcap.nl (hierna te noemen: het “Platform”), die toebehoort aan Spotcap Netherlands B.V., Sarphatikade 14, 1017 WV Amsterdam (hierna te noemen: “Spotcap”).

Een gebruiker van het Platform (hierna te noemen: de “Gebruiker”) dient deze AVW aandachtig door te nemen alvorens gebruik te maken van het Platform. Door gebruik te maken van het Platform verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met, en zich te zullen houden aan, deze AVW en ons Privacy beleid, waarvan de inhoud als hier ingelast wordt beschouwd. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze AVW of het Privacy beleid dient deze het Platform te verlaten. Deze AVW maken eveneens deel uit van de tussen de Gebruiker en Spotcap gesloten Kredietovereenkomst en de bijbehorende bijlagen (de “Kredietovereenkomst”).

2. Wijzigingen overeenkomst

Spotcap is gemachtigd deze AVW geheel naar eigen inzicht te allen tijde aanpassen en actualiseren. Spotcap verwacht dat de Gebruiker deze pagina regelmatig controleert op eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor de gebruiker. Door na bekendmaking van herziene AVW gebruik te blijven maken van het Platform geeft de Gebruiker te kennen met de wijzigingen in te stemmen.

3. Toegang tot het Platform

Dit Platform is bestemd voor rechtspersonen en natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die zakelijke activiteiten ontplooien en dit Platform in het kader van hun zakelijke activiteiten gebruiken. Door gebruik te maken van het Platform geeft de gebruiker te kennen dat hij/zij aan deze voorwaarden voldoet. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het dit Platform niet gebruikt voor doeleinden anders dan in het kader van de onderneming en dat de Gebruiker geen consument is als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht (WFT).. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan verzoekt Spotcap de Gebruiker het Platform niet te gebruiken en geen aanvullende informatie te verstrekken of te vragen. Spotcap behoudt zich het recht voor gebruikers die de bepalingen van de AVW of andere regels met betrekking tot het gebruik van het Platform niet naleven te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform te weigeren. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de voor toegang tot het Platform noodzakelijke maatregelen.

4. Registratie op het Platform, privacy en beveiligingsmaatregelen

Spotcap biedt kosteloos toegang tot het Platform. Het is mogelijk dat de Gebruiker bepaalde registratiegegevens of andere informatie moet verstrekken om toegang tot het Platform of tot bepaalde onderdelen van het Platform te krijgen. Als voorwaarde voor gebruik van het Platform geldt dat alle informatie die de Gebruiker op het Platform verstrekt correct, volledig en actueel moet zijn. Als de Gebruiker in het kader van beveiligingsprocedures een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt, moeten de betreffende gegevens vertrouwelijk behandeld worden en mogen u deze niet aan derden worden verstrekt. De Gebruiker zegt toe Spotcap onmiddellijk in kennis te zullen stellen van ieder ongeoorloofd gebruik van de gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere beveiligingsinbreuk. Bovendien zegt de Gebruiker toe aan het einde van iedere sessie uit te loggen. Indien de Gebruiker op een openbare of gedeelde computer op het account inlogt, dient de Gebruiker extra voorzichtig te zijn en ervoor te zorgen dat anderen het wachtwoord of andere privégegevens niet kunnen zien of opslaan.

Het tijdens het registratieproces door de gebruiker gekozen e-mailadres en wachtwoord gelden als unieke identificatiegegevens waarmee de gebruiker toegang tot de diensten op het Platform kan krijgen. De gebruikersaccount die aan het e-mailadres gekoppeld is, is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker zegt toe de toegangsgegevens (met name het wachtwoord) vertrouwelijk te zullen houden en niet aan derden te zullen verstrekken. Indien sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account doordat de toegangsgegevens zonder toestemming aan een derde verstrekt zijn, zijn alle gevolgen die hieruit voortvloeien voor rekening van de gebruiker. De gebruiker aanvaardt aansprakelijkheid voor alle schade die ontstaat als gevolg van niet-nakoming (opzettelijk of door nalatigheid) van de bovengenoemde geheimhoudingsverplichting. De Gebruiker is in het bijzonder verantwoordelijk voor alle transacties die met het account worden verricht nadat succesvol met het e-mailadres en wachtwoord van de Gebruiker is ingelogd. De gebruiker is verplicht Spotcap terstond in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account van de Gebruiker.

De tijdens het registratieproces door Spotcap verkregen gegevens worden verwerkt overeenkomstig met de bepalingen van het Spotcap Privacy beleid. Wanneer de Gebruiker zich op het Platform registreert, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan dat Spotcap persoonsgegevens verkrijgt voor het verlenen van haar diensten. De Gebruiker stemt ermee in dat Spotcap deze kan controleren door contact op te nemen met derden en dat Spotcap persoonsgegevens van de Gebruiker verkrijgt, controleert en verwerkt/overdraagt overeenkomstig de bepalingen van het Spotcap Privacy beleid.

5. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de gebruiker

De Gebruiker mag het Platform uitsluitend voor legale doeleinden en overeenkomstig deze AVW gebruiken. De Gebruiker verklaart het Platform niet te zullen gebruiken:

op een manier die in strijd is met geldende nationale en internationale wet- en regelgeving (met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake de export van gegevens of software van en naar Nederland of andere landen);

– om op welke wijze ook (te trachten) minderjarigen uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of te vragen om naar hen te herleiden gegevens of anderszins;

– om reclame of promotie-uitingen te versturen of te doen versturen, waaronder junkmail, kettingbrieven, spam of andere soortgelijke uitingen;

– om zichzelf (te proberen) voor te doen als (een medewerker van) Spotcap of een andere gebruiker, persoon of organisatie (met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van e-mailadressen in verband daarmee);

– om andere handelingen te verrichten die het gebruik door of het nut voor anderen van het Platform beperken of belemmeren, of die naar inzicht van Spotcap schadelijk zijn voor of kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Spotcap of de gebruikers van het Platform.

Voorts zegt de Gebruiker toe:

– het Platform niet te zullen gebruiken op een manier die de website onbruikbaar kan maken of kan overbelasten, beschadigen of aantasten of waardoor het gebruik van het Platform door anderen – inclusief de mogelijkheid tot het verrichten van realtime-activiteiten via het Platform – wordt gehinderd;

– geen robots, spiders of andere geautomatiseerde voorzieningen, processen of middelen te zullen gebruiken om voor welk doel ook toegang te krijgen tot het Platform, inclusief het volgen of kopiëren van content op het Platform;

– zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Spotcap geen handmatige processen te zullen gebruiken om content op het Platform te volgen of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel;

– geen voorzieningen, software of routines te zullen gebruiken die de juiste werking van het Platform hinderen of belemmeren;

– geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke software op het Platform te zullen verspreiden;

– geen poging te zullen doen om ongeoorloofd toegang te krijgen tot enig onderdeel van het Platform, de server waarop het Platform draait of een server, computer of database die met het Platform is verbonden, of deze te manipuleren, beschadigen of verstoren;

– het Platform niet te zullen aanvallen door middel van een DoS-aanval (denial-of-service) of DDoS-aanval (distributed denial-of-service);

– niet op enige andere wijze te zullen trachten de juiste werking van het Platform te belemmeren.

Indien een gebruiker of derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn waaruit blijkt dat content zonder toestemming wordt gebruikt, dient hij/zij Spotcap daarvan in kennis te stellen.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Spotcap eventueel direct of indirect lijdt als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen op grond van de AVW, van andere bepalingen inzake het gebruik van het Platform of van de toepasselijke wetgeving. De gebruiker vrijwaart Spotcap tegen alle door overheidsinstanties opgelegde boetes en tegen vorderingen en gedingen die door overheidsinstanties, andere gebruikers of derden jegens Spotcap of haar medewerkers worden ingesteld of aanhangig gemaakt wegens niet-nakoming van enige verplichting van de gebruiker.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker ervoor te zorgen dat iedereen die via uw internetverbinding toegang tot het Platform krijgt, bekend is met en zich houdt aan deze AVW.

6. Functionaliteit van het Platform

Spotcap behoudt zich het recht voor dit Platform en alle diensten en informatie die zij op het Platform aanbiedt naar eigen inzicht en zonder kennisgeving in te trekken of aan te passen. Spotcap is niet aansprakelijk indien het Platform op enig moment of gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk om welke reden ook niet beschikbaar is. Spotcap kan de toegang tot bepaalde gedeeltes van het Platform of tot het volledige Platform voor gebruikers, onder wie geregistreerde gebruikers, te allen tijde beperken.

Spotcap is gerechtigd inlogcodes of wachtwoorden die de Gebruiker heeft gekozen of die door Spotcap is verstrekt te allen tijde naar eigen inzicht om welke reden ook te blokkeren, onder meer indien Spotcap van mening is dat een bepaling van deze AVW niet wordt nageleefd.

7. Hyperlinks op het Platform

Op het Platform kunnen hyperlinks naar websites van derden staan. Deze hyperlinks dienen uitsluitend ter informatie. Spotcap is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen of voor de daarop geplaatste informatie, en het feit dat Spotcap deze hyperlinks heeft opgenomen houdt geenszins in dat Spotcap de inhoud of juistheid van die websites goedkeurt, sponsort, controleert of daarmee instemt, of op welke wijze ook aan die websites is gelieerd. Indien derden links naar ons Platform plaatsen, is dit niet noodzakelijkerwijs een uiting van goedkeuring, instemming, sponsoring, binding, joint venture of samenwerkingsverband met of door Spotcap.

Indien op het Platform hyperlinks voorkomen naar websites van gelieerde ondernemingen van Spotcap, zijn deze AVW eveneens van toepassing op het gebruik van de website van de betreffende gelieerde onderneming. Indien op het gebruik van de website van de betreffende gelieerde onderneming reeds andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, prevaleren die andere voorwaarden en vormen deze AVW daarop een aanvulling.

8. Aansprakelijkheid van Spotcap

Spotcap is gerechtigd de relatie met de gebruiker te beëindigen of de toegang tot het Platform door de gebruiker te blokkeren, zulks met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, indien Spotcap van mening is dat het Platform in strijd met deze AVW of met geldende wetgeving gebruikt wordt.

Spotcap zal veiligheidsvoorzieningen treffen om het vertrouwelijke karakter en de beveiliging van het Platform te waarborgen. Spotcap zal op voortvarende wijze, volgens in de branche algemeen aanvaarde normen, trachten de aanwezigheid op het Platform van virussen of andere schadelijke elementen die wijzigingen in het computersysteem, in elektronische documenten of bestanden van de gebruiker kunnen aanbrengen te voorkomen, maar kan de afwezigheid van dergelijke elementen niet garanderen en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Spotcap heeft geen invloed op het gebruik van het Platform door gebruikers. Spotcap kan met name niet garanderen dat gebruikers het Platform overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving, deze AVW en eventuele bijzondere voorwaarden gebruiken of dat zij het Platform zorgvuldig gebruiken.

Spotcap is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de gebruiker geleden schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Spotcap.

Spotcap is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet aan haar toerekenbare gebeurtenissen. Spotcap is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit een van de volgende gebeurtenissen (deze opsomming dient ter illustratie en is niet limitatief):

a) storingen, onderbrekingen, computervirussen en/of haperingen in het elektronische besturingssysteem of de computers van gebruikers als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Spotcap die haar dienstverlening beperken of vertragen;

b) vertragingen of blokkades binnen het Platform als gevolg van gebreken in of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen;

c) door derden veroorzaakte schade als gevolg van onrechtmatige verstoringen buiten de macht van Spotcap;

d) onmogelijkheid om de diensten te verlenen door niet aan Spotcap toe te rekenen omstandigheden, zoals overmacht.

9. Communicatie met gebruikers

De gebruiker die zijn/haar e-mailadres verstrekt, stemt ermee in dat Spotcap of met haar gelieerde ondernemingen per e-mail contact met de Gebruiker opnemen. Communicatie met Spotcap geschiedt per e-mail naar het volgende adres: info@spotcap.nl.

10. Eigendomsrechten

De gebruiker is zich ervan bewust dat het Platform, de inrichting, inhoud en diensten daarvan en de in verband daarmee gebruikte computerprogramma’s (hierna te noemen: “Platformelementen”) beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten van Spotcap of derden.

Het is de gebruiker niet toegestaan een van de Platformelementen te reproduceren, transformeren, wijzigen, disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering, te distribueren, verhuren, uit te lenen of door enige vorm van openbaarmaking algemeen beschikbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van Spotcap of de betreffende rechthebbenden of zonder dat zulks wettelijk is toegestaan.

Het is de gebruiker niet toegestaan op het Platform en bij de dienstverlening via het Platform gebruikte vermeldingen van intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Spotcap of derden te verwijderen. Gebruikers mogen de technische voorzieningen die door Spotcap of derden ter bescherming van hun rechten op de Platformelementen zijn aangebracht niet ontwijken of manipuleren.

11. Kredietregistratie

Spotcap registreert deze overeenkomst bij het Bureau Krediet Registratie (“BKR”) in Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en draagt zodoende bij aan het voorkomen en beperken van krediet- en betalingsrisico’s voor aangesloten organisaties en overkreditering van de betrokken geldnemers en derhalve aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. BKR stelt deze gegevens in het kader van het hiervoor genoemde doel beschikbaar aan de aangesloten organisaties in de vorm van feitelijke en/of statistische informatie.

Naast registratie van de overeenkomst is Spotcap verplicht tot melding aan BKR van betalingsachterstanden van meer dan 60 dagen op grond van deze overeenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele volgende financieringsaanvragen.